VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Monika Hlávka, Krabčická 1246, 413 01 Roudnice nad Labem IČO: 01460765

Provozovna: Monika Hlávka, Poděbradova 314, 413 01 Roudnice nad Labem 


1. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují právní závazkové vztahy mezi provozovatelem služeb a prodávajícím produktů (dále jen "provozovatel") - služby uvedené na www.monikahlavka.cz a kupujícím poskytovaných služeb a produktů (dále jen "klient").

2. Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

3. Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, prostřednictvím aplikace messenger a rezervačního systému reservio.cz) projevuje klient svůj souhlas s VOP provozovatele. Nesouhlasí-li klient s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. Objednávka služeb

1. Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, on-line přes rezervační systém). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

2. Při objednání termínu je nutné, aby klient sdělil své identifikační údaje - jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail. Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky a nebudou nikde šířeny, zveřejňovány, ani poskytovány třetím osobám.

3. Změnu termínu či jeho zrušení je nutné ohlásit nejpozději 24 hodin před smluveným termínem - osobně, telefonicky, e-mailem, SMS. V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 24 hodin předem) si provozovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50 % z ceny objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemám možnost obsadit místo jinou klientkou. Storno poplatek je nutné uhradit do 30-ti dnů ode dne objednané služby - osobně na provozovně nebo převodem na bankovní účet provozovatele.

4. Dostaví-li se klient na objednanou službu se zpožděním do 20 minut, bude mu ošetření zkráceno tak, aby klient, který je objednaný po něm, mohl být obsloužen bez prodlevy. Kupující uhradí cenu za celou službu dle ceníku.

5. Dostaví-li se klient na objednanou službu se zpožděním větším než 20 minut, provozovatel si vyhrazuje právo klienta odmítnout. V tomto případě je klient povinen uhradit storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50 % z ceny objednané služby ihned na místě.

6. Nedostaví-li se klient na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, provozovatel si vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 30-ti dnů ode dne objednané služby - osobně v provozovně nebo převodem na bankovní účet provozovatele. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto klienta již neobjednat na žádnou službu.

7. Nedostaví-li se klient, který vlastní dárkový poukaz na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, dárkový poukaz automaticky propadá a klient ztrácí nárok na jeho využití.

8. V případě neuhrazení storno poplatku ve stanovené lhůtě 30 dnů ode dne objednané služby - osobně v provozovně, nebo převodem na bankovní účet provozovatele, si provozovatel vyhrazuje právo tohoto klienta již neobjednat na žádnou službu.

3. Dárkové poukazy

1. Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.

2. Dárkový poukaz lze využít pouze na službu, která je na něm uvedena.

3. Dárkový poukaz je platný ode dne vystavení poukazu včetně, do dne uvedeného platnosti poukazu včetně.

4. Dárkový poukaz je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti. Po tomto dni pozbývá platnosti, klient ztrácí nárok na jeho využití a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

5. Klient musí dárkový poukaz předložit ještě před vykonanou službou, aby mohl provozovatel ověřit jeho platnost a hodnotu. Pokud tak klient neučiní, dárkový poukaz nemusí být akceptován.

6. Dostaví-li se klient na objednanou službu s dárkovým poukazem po jeho platnosti, provozovatel si vyhrazuje právo klienta odmítnout. Službu může provozovatel poskytnout v případě, že za ni klient zaplatí cenu dle ceníku - hotově, platební kartou.

7. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální hodnotu, provozovatel tuto hodnotu odečte od ceny poskytované služby. Případný rozdíl doplatí klient provozovateli ihned na místě - v hotovosti, platební kartou. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.

8. Prokáže-li se klient neplatným dárkovým poukazem až po vykonání služby, je povinen zaplatit částku služby dle ceníku.

4. Odmítnutí služby provozovatelem

1. Provozovatel si vyhrazuje právo klienta odmítnout v těchto případech:

a) klient trpí kontraindikacemi

b) klient se dostaví na ošetření v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek

c) klient se dostaví na ošetření se zdravotními problémy vč. oparů, ječného zrna, aj.

d) klient se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu (např. zápach, viditelné nečistoty atd.)

e) klient se dostaví v doprovodu dítěte do 15 let

f) klient se dostaví v doprovodu více osob nebo předem nenahlášeného doprovodu

g) klient se bude chovat nevhodně či vulgárně

2. V případě odmítnutí si provozovatel vyhrazuje právo nárokovat po klientovi storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby.

5. Doprovod

1. Klienta může po předchozí domluvě s provozovatelem na službu doprovázet maximálně jedna osoba starší 15 let (dále jen doprovod). Provozovatel může přítomnost doprovodu zakázat.

2. Doprovod se musí po celou dobu služby chovat slušně, příliš nemluvit a nenarušovat průběh návštěvy. Doprovodu nevznikají nároky na využívání vybavení provozovny.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo doprovod kdykoliv vyzvat k odchodu. Po výzvě doprovod ihned provozovnu opustí.

4. Přítomnost dětí do 15 let (jako doprovodu klienta) v době klientovy objednané služby je zakázána. Pokud klient nemá hlídání pro dítě v době objednané služby, je povinen se do 24 hodin před začátkem služby přeobjednat na jiný, vyhovující termín.

6. Osobní věci a cennosti

1. Provozovatel nenese odpovědnost za případné ztráty osobních věcí a cenností klienta před, během, i po ošetření v prostorách provozovny.

7. Ceník

1. Platný ceník všech služeb je k nahlédnutí v provozovně, v on-line rezervačním systému nebo na webových stránkách. Ceny jsou smluvní a platí pro základní provozní dobu od pondělí do pátku.

2. Objednáním služby klient souhlasí s uvedenými cenami.

3. Ceník aktualizován a platný od 1. 4. 2021.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit bez udání důvodu a předchozího upozornění.

5. V případě nutnosti vyšší spotřeby materiálu nebo času si provozovatel vyhrazuje právo cenu po upozornění klienta navýšit.

6. Provozovatel není plátce DPH.

8. Prodej a reklamace produktů

1. Zaplacením produktu klient souhlasí s obchodními podmínkami a cenou produktu.

2. Produkt je možné reklamovat do 30 dnů ode dne zakoupení pouze v původním balení, neotevřený, nepoužitý a po předložení dokladu o koupi.

3. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné alergické reakce klienta nebo jiných osob po použití zakoupeného produktu.

9. Reklamace služeb

1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí klient bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po klientovi.

2. Reklamaci podává výhradně klient a to ihned po vykonání služby, nejpozději však do 48 hodin od zahájení služby.

3. Reklamace se vyřizuje pouze formou osobní návštěvy provozovny a následným sepsáním reklamace.

4. V případě porušení bodů 9.1, 9.2 nebo 9.3 je reklamace považována za neplatnou a bezpředmětnou.

10. Informovaný souhlas a zákaznická karta

1. Před první poskytovanou službou je klient povinen vyplnit pravdivě zákaznickou kartu obsahující informace o kontraindikacích, alergiích, aj. a podepsat provozovateli informovaný souhlas s jeho ošetřením.

2. V případě, kdy klient odmítne poskytnout provozovateli vyžadované osobní údaje, nebo odmítne podepsat informovaný souhlas, si provozovatel vyhrazuje právo klienta odmítnout a klient je tak povinen uhradit provozovateli storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby.

11. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

1. Vstupem do provozovny vyjadřuje klient souhlas se zásadami bezpečnosti práce, provozním řádem provozovatele a zavazuje se k dodržování bezpečnostních a hygienických pokynů provozovatele.

2. Před vstupem do kabiny (prostoru sloužícího k vykonávání služeb) je klient povinen využít přezůvky, které jsou k dispozici v čekárně před kabinou. Přezůvky jsou dezinfikovány po každém klientovi.

12. Ochrana osobních údajů

1. Některé údaje, poskytnuté při registraci klienta na služby a ošetření poskytované firmou Monika Hlávka se sídlem Krabčická 1246, 413 01 Roudnice nad Labem, mohou mít povahu osobních a citlivých údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "zákon". Firma Monika Hlávka jako správce osobních údajů se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila. Zpracovatelem osobních a citlivých údajů je taktéž Monika Hlávka.

2. Klient bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých klientů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb. 

3. Plné znění ochrany osobních údajů je podepisováno klientem před zahájením objednané služby, dále viz. "Ochrana osobních údajů".

13. Platnost a účinnost

1. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 1. 2. 2021, tvoří nedílnou součást uzavřené ústní úmluvy o poskytnutí služeb. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Děkuji za respektování obchodních podmínek u mě v salonu.

Těším se na Vaši brzkou návštěvu.

MONIKA HLÁVKA - mikropigmentace, kosmetika, lash filler
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky